Algemene Voorwaarden


Algemene voorwaarden

artikel 1: artikel toepasselijkheid
Verplichtingen contractsluitende partij / wederpartij
artikel 2: betalingsverplichting
artikel 3: afnameverplichting
Studio Lauris
artikel 4: leveringsverplichting
artikel 5: aansprakelijkheid
artikel 6: workshops
artikel 7: overige bepalingen

Algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden van Studio Lauris zijn opgesteld met als doel duidelijkheid te creëren tussen de contract sluitende partij en Studio Lauris betreffende de van toepassing zijnde betalings-, leverings- en overige verplichtingen van beide partijen alsmede de contract sluitende partij inzicht te verschaffen in de werkwijze van Studio Lauris.

Artikel 1: TOEPASSELIJKHEID
Lid 1. De algemene voorwaarden van Studio Lauris zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten die gesloten worden tussen Studio Lauris en andere contract sluitende partij(en).
Lid 2. De algemene voorwaarden van Studio Lauris zijn van toepassing ongeacht de plaats waar de overeenkomst is gesloten en ongeacht de plaats waar de overeenkomst ten uitvoer zal worden gelegd.

Artikel 2: BETALINGSVERPLICHTING
lid 1. Studio Lauris is gehouden haar verplichtingen na te komen, nadat de betaling van overeengekomen prijs door de contract sluitende partij heeft plaatsgevonden.
lid 2. Van het bepaalde in lid 1, artikel 2, kan slechts worden afgeweken indien uitdrukkelijk schriftelijk tussen partijen anders is overeengekomen.
lid 3. De datum van de aangeboden activiteit(en) kan met zich meebrengen dat de genoemde termijnen en de genoemde percentages, welke betrekking hebben op betaling, wijzigingen ondergaan. Hiertoe zal te allen tijde schriftelijke overeenstemming tussen partijen benodigd zijn.
lid 4. Betaling dient contant plaats te vinden of indien gewenst op rekeningnummer vermeld in de overeenkomst o.v.v. Studio Lauris en het factuurnummer.
lid 5. Op alle overeenkomsten welke worden gesloten tussen Studio Lauris en een andere contract sluitende partij, zijn te allen tijde de navolgende betalingsverplichtingen van toepassing: De contract sluitende partij is gehouden een percentage van het factuurbedrag, als omschreven op de factuur welke Studio Lauris aan de contract sluitende partij heeft doen laten toekomen ter bevestiging, te voldoen:

  Sub a. Annuleert u minder dan 7 dagen vóór aanvang van uw betalingsverplichting zoals beschreven in de overeenkomst of voor extra bijgeboekte personen, dan zijn de annuleringskosten 15% van het factuurbedrag.
  Sub b. Annuleert u minder dan 3 dagen vóór aanvang van uw betalingsverplichting zoals beschreven in de overeenkomst of voor extra bijgeboekte personen, dan zijn de annuleringskosten 25% van het factuurbedrag.
  Sub c. Annuleert u minder dan 24 uur vóór aanvang van uw betalingsverplichting zoals beschreven in de overeenkomst of voor extra bijgeboekte personen, dan zijn de annuleringskosten 50% van het factuurbedrag.
Artikel 3: AFNAMEVERPLICHTING
lid 1. De contract sluitende partij is verplicht tot afname van het arrangement, waarop de overeenkomst tussen contract sluitende partij en Studio Lauris betrekking heeft.
lid 2. Indien de contractsluitende partij bij onvoorziene omstandigheden het overeengekomen niet kan afnemen, dient zij dit met een motivatie schriftelijk te melden. Indien Studio Lauris de schriftelijke motivatie honoreert:
  Sub a. Dan zullen de kosten in rekening worden gebracht volgens lid 5, artikel 2, of:
  Sub b. wordt indien de voorgedane situatie dit verlangd een andere passende oplossing gezocht.
Artikel 4: LEVERINGSVERPLICHTING
lid 1. Indien de contract sluitende partij voldaan heeft aan haar betalingsverplichtingen, zal Studio Lauris verplicht zijn aan haar leveringsverplichtingen te voldoen.
  Sub a. Indien het door onvoorziene omstandigheden onmogelijk voor Studio Lauris is om aan haar leveringsverplichting te voldoen zal Studio Lauris een passende compensatie bieden.
  Sub b. Levering dient plaats te vinden op het tussen partijen overeengekomen tijdstip.
  Sub c. Levering van een feestje vangt aan op het moment dat Studio Lauris het eerste onderdeel van het arrangement levert.
Artikel 5: AANSPRAKELIJKHEID
lid 1. Studio Lauris is in geen geval gehouden tot vergoeding van enige door de contract sluitende partij geleden schade, tenzij er zijdens Studio Lauris sprake is van schuld in de zin van ernstige nalatigheid of kwade trouw.
lid 2. Studio Lauris is niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van handelingen of nalaten van een verzoek van Studio Lauris ingeschakelde werknemer, hulppersoon of contractspartner van Studio Lauris of diens werknemers, hulppersonen of contractpartners, welke geleden zou kunnen worden door de contract sluitende partij. Slechts indien er sprake is van ernstige nalatigheid aan de zijde van Studio Lauris kan van deze bepaling worden afgeweken.
lid 3. Studio Lauris is in geen geval aansprakelijk van enige door de contract sluitende partij geleden letsel, tenzij er zijdens Studio Lauris sprake is schuld in de zin van ernstige nalatigheid of kwade trouw.

Artikel 6: WORKSHOPS
Als u deelneemt aan één van onze georganiseerde (topmodel/workshop) dagen, hierna te noemen “workshops” dan zijn de volgende voorwaarden van toepassing:
lid 1. Studio Lauris behoudt het recht de datum van een workshop te verschuiven naar een andere datum, bijvoorbeeld als er te weinig of te veel deelnemers zijn. Studio Lauris zal de contract sluitende partij hierover tijdig informeren. De contract sluitende partij behoud het recht om de inschrijving kosteloos te annuleren.
lid 2. Workshops worden aangeboden/gegeven op de opgegeven data en tijden. Studio Lauris heeft het recht deze data en/of tijden te wijzigen zonder opgaaf van redenen. In dit geval zal Studio Lauris de contract sluitende partij telefonisch of per email van deze wijziging op de hoogte te brengen. Als Studio Lauris deze data of tijden wijzigt na uw inschrijving, dan hebt u het recht om uw inschrijving te annuleren.
lid 3. Studio Lauris heeft het recht om de workshop organisatorisch en/of inhoudelijk te wijzigen.
lid 4. Tenzij tussen Studio Lauris en de contract sluitende partij iets anders hebben afgesproken, gelden voor annulering de volgende voorwaarden:
1. Annuleert u minder dan 3 dagen vóór aanvang van de workshop, dan zijn de annuleringskosten 25% van het factuurbedrag.
2. Annuleert u minder dan 24 uur vóór aanvang van de workshop, dan zijn de annuleringskosten 50% van het factuurbedrag.

Artikel 7: OVERIGE BEPALINGEN
lid 1. U dient tijdig aanwezig te zijn op de tussen Studio Lauris en de contract sluitende partij overeengekomen datum en tijd.
lid 2. Bij afname van een arrangement waarbij de haren van de deelnemer(s) gedaan worden, dienen zij met schone gewassen haren te komen. Studio Lauris behoudt te allen tijden het recht tot weigering om de haren te doen indien niet voldaan is aan boven gevraagde, of indien Studio Lauris van mening is dat aan bovengenoemde niet voldaan is.
Lid 3. Wanneer Studio Lauris een afspraak annuleert wegens ziekte of een andere overmacht situatie, dan wordt er een nieuwe afspraak gemaakt.
Lid 4. Bij overmacht kan Studio Lauris niet aansprakelijk worden gesteld voor de geleden schade.
lid 5. Indien u drie keer tijdig of te laat een afspraak afzegt dan heeft Studio Lauris het recht om het traject te beëindigen. Tevens zullen de kosten in rekening worden gebracht volgens lid 5, artikel 2.